Medlemskap

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta ägare till fastighet och/eller hyresgäst samt andra som vill stödja föreningens verksamhet. (Stadgarna, § 3 MEDLEM).

• Endast fysiska personer kan bli medlemmar, inte juridiska personer.
• Medlemskapet är PERSONLIGT (fysisk person) och inte bundet till fastigheten eller annan juridisk person.
• Medlemskapet följer verksamhetsåret som löper mellan stämmorna.
• Medlemskap medger rösträtt på stämman vid verksamhetsårets slut.
• Medlemsavgift skall vara betald senast på stämmodagen.
• Vid betalning av medlemsavgift skall medlemmen alltid uppge VEM betalningen avser och för VILKET VERKSAMHETSÅR.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. (Stadgarna § 13 MOTIONER).

Medlemsavgiften är 150kr/år och betalas på BG nr. 5380-4720 eller Swish med nr. 1230521971.
Se anvisningarna ovan!

Ditt medlemskap stärker Arnö Intresseförenings legitimitet vid diskussion med kommunen, förvaltningar och övriga som kan påverka Arnös intressen.