Arnö kyrka


Koordinater: N 59° 29′ 55.30″, E 17° 10′ 45.16″
Tillsyningsman: Jakob Eliasson & Ina Cronstedt 
bakkyrka

 

Kyrkans äldsta delar härstammar förmodligen från 1200-talet. Den har byggts till i olika etapper under 500 år. 1799 blev Arnö en egen församling. 1800-1942 tillhörde församlingen Vallby och Grönsöö. 1943 sammanslogs Arnö och Kungs-Husby församling. Kyrkogården och Klockstapeln sköts av Enköpings kyrkogårdsförvaltning. Sedan 1957 ägs och förvaltas kyrkan av Riksantikvarieämbetet men kyrkan är fortfarande en levande kyrka där det anordnas konserter, gudstjänster och föreläsningar.

Byggnadshistoria

kyrkaDom äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1200-talet. I mitten av 1400-talet byggdes korets sidoväggar ut. Nästa utbyggnad sker troligtvis efter en brand år 1574. Koret är täck av stjärnvalv och stöttas av utvändiga strävpelare. Johan Skytte på Grönsöö bekostade en stor restaurering 1647. Vapenhuset byggs, kyrkorummet dekoreras med kalkmålningar i renässansstil. Under 1700-talets början förlängs kyrkan med två valvfack. Omkring 1731 byggs det Heerdhielmska gravkoret och samtidigt överkalkas målningarna. Under koret i öster finns bl.a. annat den så kallade Grönsöögraven.

Altaruppsatsen

Interiören präglas huvudsakligen av 1730-talets åtgärder. Altaruppsatsen som skänktes till kyrkan år 1736 av fru Maria Heerdhielm är ett arbete i trä och gips. Mittpartiet utgörs av ett krucifix på vars sockel står två änglar. På varje sida finns pelare med förgyllda korintiska kapitäl där ännu ett par änglar finns. Upptill avslutas uppsatsen av en båge vid vars överkant den vanliga solsymbolen placerats. Nedtill flankeras pelarna av två gipsfigurer: Tron och Hoppet.
altareangelaltare

 
 
 
 
 
 
 

Bänkinredningenbankdorr

En dörr från en äldre bänkinredning, troligtvis från 1640 års restaurering, finns i kyrkan. På dörren finns en krigare i rustning från 30-åriga krigets tid.

 

Dopfunten

Dopfunten är av en vanlig typ med senmedeltida
dopfuntursprung från Uppland och saknar uttömningshål. Den är av Singömarmor och bär inskriptionen ”d(omi)ne apud te est fo(n)s vit(a)e et i(n) lumi(n)e tuo videbimus lume(n) tuum”. Det betyder ”Hos Dig o Gud är livets källa och Ditt ljus skola vi se Ditt ljus”.
Runt skålen under inskriptionen är cuppan ornerad med rosor.

Gravminnen

gravminnenUnder kyrkans kor är den så kallade Grönsöögraven belägen, numera innehållande endast Maria Elisabeth Falkenbergs sarkofag. Under golvet finns också medlemmar av släkten Näf (Näfve), Schack och Skytte.

I kyrkans västparti är den
gravminnenminiHeerdhielmska graven inrymd. Här vilar stoftet efter Carl Gripenmarck, Agnes Maria Transchiöld- Lilliencrantz, Ottiliana Wilhelmina Transkjöld, samt Henrik Heerdhielm.
mahrenskaPå kyrkogården finns det Marénska gravkoret vilket uppfördes på 1790-talet av dåvarande ägaren av Marby, nämndeman Carl Carlsson, vars ättlingar tog släktnamnet Marén (efter Marby). Gravkapellet ombyggdes på 1850-talet.

 

Kalkmålningar

Kalkmålningarna härstammar troligtvis från
alseco1640 års restaurering och är typiska från renässansmålningar och lär ha bestått av blomstergirlanger, bårder och olika dekorativa detaljer.

Kyrkans valv- och väggmålningar överkalkades vid restaureringen 1732.

Klockstapelnklockstapel

Kyrkans klockstapel uppfördes 1726. Den ansluter i stilen till de Sörmländska klockbockarna och påminner om Gunillaklockans stapel vid Uppsala slott. Storklockan härstammar från 1527 och omgöts på bekostnad av fru Heerdhielm. Lillklockan är en gåva av Maria Banér född Skytte.

 

Predikstolen

Predikstolen är från 1760-talet och ersatte den
altaretidigare från 1600-talet, vilken nu finns på museet i Enköping. Den här är målad i vitt och guld och på framsidan har den en treenighetssymbol och på västsidan en framställning av bebådelsen. Den är en gåva av grevinnan Elisabeth Bielke, född Sacks, tillverkad av bildhuggare Ol. Geerdman och kostade då 1000 daler. Den bär båda ätterna Bielke och Sacks vapen. Där står också ett timglas.

 

Strandorgeln

År 1818 grundlades en fond för inköp av
orgelorgelverk till Arnö kyrka av Gustav Colliander, kyrkoherde i församlingen.

Den 24 juni 1828 invigdes orgeln tillverkad av Per Zacharias Strand i Stockholm. I sockenstämmoprotokoll av den 13 juni 1828 finns orgeldispositionen beskriven som bestod av fem stämmor, Principak, Gedackt, Oktava, Fugara och Vallfleut samt förberedelse för trumpetstämma.

Genom ett forskningsprojekt där flera andra Strandorglar i Sverige renoverats återinvigdes orgeln den 23 juni 2002 efter att ha varit ur bruk under ca 60 år. Den återinvigdes av Organist Carl-Viktor Ceveman och kyrkoherde Paul Norin.

Vapensköldschack

I kyrkan finns nu endast det Heerdhielmska huvudbaneret samt en vapensköld med det Schachska emblemet, som möjligen kan vara identiskt med Bengt Arnssons sköld från 1494.

Ännu 1859 uppges trenne adliga sköldar hänga i kyrkan:

  • Bengt Aronsson 1494
  • Åke Bengtsson 1586
  • Arent Bengtsson 1601vapen

… samtliga ägare till Arnöberg.

Sköldarna finns sedan många år bevarade på Grönsöö.