Medlemskap

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta ägare till fastighet och/eller hyresgäst samt andra som vill stödja föreningens verksamhet. (Stadgarna, § 3 MEDLEM).

• Endast fysiska personer kan bli medlemmar, inte juridiska personer.
• Medlemskapet är PERSONLIGT (fysisk person) och inte bundet till fastigheten eller    annan juridisk person.
• Medlemskapet följer verksamhetsåret som löper mellan stämmorna.
• Medlemskap medger rösträtt på stämman vid verksamhetsårets slut.
• Medlemsavgift skall vara betald senast på stämmodagen.
• Vid betalning av medlemsavgift skall medlemmen alltid uppge VEM betalningen        avser och för VILKET VERKSAMHETSÅR (kalenderår).

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. (Stadgarna § 13 MOTIONER).

Medlemsavgiften är 150kr/år och betalas med Swish med nr. 1230521971 eller på BG nr. 5380-4720  
Se anvisningarna ovan!

Ditt medlemskap stärker Arnö Intresseförenings legitimitet vid diskussion med kommunen, förvaltningar och övriga som kan påverka Arnös intressen.